Ikona

obraz sakralny powstały w kręgu kultury bizantyńskiej, wyobrażający postacie świętych, sceny z ich życia, sceny biblijne lub liturgiczno-symboliczne, charakterystyczny dla chrześcijańskich Kościołów wschodnich, w tym prawosławnego i greckokatolickiego. Pierwowzorem ikon były (prawdopodobnie, ponieważ nie ma pewności wśród historyków sztuki) portrety grobowe z Fajum lub wczesnochrześcijańskie malarstwo katakumbowe.

Dokumenty soboru nicejskiego II z 787 roku wspominają, że tradycja wykonywania ikon istniała od czasów apostolskich, nie ma jednak na to żadnych dowodów historycznych. Według tradycji autorem pierwszych ikon był Łukasz Ewangelista.Genezę ikony wywodzi się z portretowego malarstwa późnoantycznego. Informacje o istnieniu ikon Chrystusa, Marii, św. Piotra i Pawła oraz innych świętych znaleźć można po raz pierwszy w pismach Euzebiusza z Cezarei i Epifaniusza z Cypru w IV wieku. Przedmiotem kultu stały się ikony już w V w. (według pism św. Augustyna). Hypatiusz z Efezu wspomina po raz pierwszy o pokłonie przed ikoną w połowie VI w.

Teologii ikony obce jest pojęcie sztuki w zachodnim rozumieniu tego słowa, bowiem ikona, podobnie jak księga Biblii, pragnie być nade wszystko przekazem wiary, a nie dziełem artystycznym. Podobnie kult ikony jest swoistym jej czytaniem . Wymaga on znajomości języka ikony, przy czym nie chodzi tu jedynie o intelektualną znajomość języka symboli, którą można przyswoić sobie drogą „od zewnątrz” przez lektury i studia, ale o znajomość „od wewnątrz”, w której rozum przez modlitwę zostaje sprowadzony do serca, przywracając człowiekowi duchowa jedność. Można powiedzieć, ze ikona wymaga wiary i do wiary prowadzi. Większość ikon nie posiada podpisów wykonawców, bowiem zgodnie z zasadami malarze ikon w tworzonych przez siebie dziełach nie widzieli niczego własnego, autorskiego, a swój trud traktowali jako uświęcony wynik wspólnotowego doświadczenia Kościoła. Co więcej, artysta był traktowany jako natchniony przez Boga, ale zarazem wymagano od niego przestrzegania norm moralnych i obyczajowych.